Vyhlásenie o spracovaní údajov

Vyhlasujeme, že ku spracovaniu osobných údajov pristupujeme s plným rešpektom k povahe týchto údajov, s plným rešpektom voči ich ochrane a účelu spracovania a spracovávame ich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len „GDPR“) a podľa ďalšej platnej legislatívy. V súlade s čl. 12 GDPR informujeme subjekty údajov, t.j. našich zákazníkov, o spracovaní osobných údajov a o ich právach.

Kto je správcom osobných údajov?
Spoločnosť Pontero s. r. o., so sídlom Komenského 40, Vlašim, IČ 03596281, zapísaná v obchodnom registri, vedená pri Mestskom súde v Prahe, spisová značka C234587, (ďalej len „spoločnosť“). Naša spoločnosť je prevádzkovateľom e-shopu dostupného na webovom portáli www.gsmrepeater.cz.

Pre koho je toto vyhlásenie určené?
Toto vyhlásenie je určené pre zákazníkov nášho e-shopu.

Aké osobné údaje o svojich zákazníkoch spracovávame?
O subjekte údajov spracovávame tieto osobné údaje:

 • identifikačné údaje (meno, priezvisko, príp. IČO, DIČ)
 • kontaktné údaje (adresa bydliska, príp. sídla, štát, telefón, e-mail, príp. kontaktná osoba)
 • ostatné údaje (číslo bankového účtu – najmä v prípade vrátenia platby)
 • údaje o objednávke (napr. dátum objednávky, položky objednávky a ich cena)
 • prevádzkové (IP adresa, používateľské ID, informácie získané pomocou súborov cookies, čas a počet prístupov na webovom rozhraní a ďalšie podobné informácie)

Prečo spracovávame osobné údaje zákazníkov?
Osobné údaje subjektu údajov spracovávame v nevyhnutnom rozsahu za účelom:

 • splnenia zmluvy (uskutočnenia obchodu)
 • splnenia právnej povinnosti (reklamácie, vedenie účtovníctva, spätný odber použitého elektrozariadenia)
 • vedenie používateľského účtu
 • komunikácie so zákazníkmi, predovšetkým pri vybavovaní objednávky, doručení, vrátení či reklamácii tovaru

Osobné údaje spracovávame na základe splnenia zmluvy, splnenia právnej povinnosti, z dôvodu nášho oprávneného záujmu, príp. na základe súhlasu. Zákazník môže udeliť súhlas so zasielaním informácií o novinkách a akciách v našom e-shope. Neudelenie súhlasu nie je pre plnenie zmluvy nutné.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov sú predovšetkým:

 • Obchodný zákonník
 • Občiansky zákonník

Aké sú naše oprávnené záujmy?
Medzi naše oprávnené záujmy patrí príležitostné zasielanie marketingových a obchodných oznámení zákazníkom s ponukou podobných produktov, ktoré už využívajú (ide o priamy marketing podľa zákona 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej povinnosti). Zo zasielania obchodných oznámení sa zákazník môže odhlásiť priamo v zaslanom obchodnom oznámení alebo e-mailom na info@ponterosro.cz.

Musí zákazník svoje osobné údaje poskytnúť?
Poskytnutie osobných údajov je vždy dobrovoľné. V prípade, že nám zákazník osobné údaje odmietne poskytnúť na účely spracovania, ktoré majú iný právny základ než súhlas zákazníka, nebude možné jeho objednávku vybaviť (uzavrieť zmluvu).

Akým spôsobom osobné údaje zákazníkov získavame?
Osobné údaje získavame priamo od zákazníkov vyplnením a odoslaním objednávky, príp. založením používateľského účtu. Osobné údaje (IP adresu) získavame tiež prostredníctvom súborov cookies pri navštívení nášho webového portálu.

Akým spôsobom osobné údaje zákazníkov spracovávame?
Ku spracovaniu dochádza manuálnym spôsobom v listinnej podobe a prostredníctvom výpočtovej techniky, pri dodržaní všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Osobné údaje zákazníkov udržujeme aktuálne a spracovávame ich v rozsahu nutnom pre poskytovanie služieb a plnení vyplývajúcich zo zmluvy, ktorých spracovanie nám ukladá daná legislatíva.

Ako dlho osobné údaje uchovávame?
Osobné údaje uchovávame po dobu, počas ktorej sme povinní tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Osobné údaje spracovávané na základe súhlasu spracovávame po dobu, na ktorú bol súhlas udelený, resp. do okamihu jeho odvolania.  V súlade so zásadou minimalizácie dát sú spracovávané len tie osobné údaje, ktoré sú nutné pre daný účel a sú uchovávané na nevyhnutne dlhú dobu. Po uplynutí danej doby sú údaje vymazané či skartované, príp. anonymizované.

Ako máme osobné údaje zákazníkov zabezpečené?
Osobné údaje našich zákazníkov máme zabezpečené vhodnými fyzickými a elektronickými postupmi, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov.

Spracovávajú osobné údaje zákazníkov aj iné subjekty?
Osobné údaje zákazníkov spracovávajú prevažne nami poverení zamestnanci. Príjemcami osobných údajov sú okrem štátnych orgánov v rámci plnenia zákonných povinností aj:

 • fyzické osoby a pracovníci spoločností, ktoré pre nás zaisťujú správu IT sietí
 • fyzické osoby a pracovníci spoločností, ktoré pre našich zákazníkov zaisťujú prieskum, inštalačné a montážne práce
 • poradenské a účtovné spoločnosti
 • spoločnosti zaisťujúce webový a databázový hosting
 • spoločnosti zaisťujúce prepravné služby (PPL CZ s.r.o. a Česká pošta, s.p.)
 • exekútori a inkasné spoločnosti za účelom vymáhania pohľadávok

Spracovanie osobných údajov zákazníka inými spracovateľmi je vždy uskutočnené na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov. Osobné údaje sú poskytované spracovateľom a tretím osobám len v nevyhnutnom rozsahu a za podmienok stanovených právnymi predpismi.

Odovzdávame osobné údaje zákazníkov do tretích krajín?
Osobné údaje do tretích krajín ani medzinárodnej organizácii neodovzdávame a ani to nemáme v úmysle.

Cookies
Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého zákazníka. Používanie a ukladanie súborov cookies možno odmietnuť v nastavení internetového prehliadača. Potom ale niektoré funkcie a možnosti nemusia fungovať správne.

Naša spoločnosť používa tieto kategórie cookies:

 • technické, t.j. cookies nutné pre prevádzku webových stránok
 • funkčné, t.j. cookies, ktoré zákazníkom ponúkajú vylepšené a personalizované funkcie (napr. zapamätanie preferencií zákazníka). Doba platnosti týchto cookies je maximálne dva roky.
 • výkonnostné a analytické, ktoré nám pomáhajú vylepšovať fungovanie webových stránok či zrátať počet návštevníkov. Doba platnosti týchto cookies je tiež maximálne dva roky.

Registrácia používateľa
Registrácia nového používateľa do zákazníckeho portálu prebieha na webových stránkach správcu www.gsmrepeater.cz.  Zákazník je vyzvaný zadať prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo), doručovacie údaje (meno, priezvisko, ulica, mesto, PSČ, štát), kontaktné údaje (telefón, e-mail, príp. kontaktné osoby) a fakturačné údaje (ak sú odlišné od doručovacích údajov).  Pri registrácii má zákazník možnosť zaškrtnutím políčka udeliť súhlas s informovaním o novinkách a akciách v našom elektronickom obchode. Nezaškrtnutie súhlasu nemá na plnenie zmluvy vplyv.
V zákazníckom portáli dostupnom po prihlásení si zákazník môže zobraziť svoje objednávky, sledovať aktuálny stav objednávky, aktualizovať kontaktné údaje, reklamovať tovar či služby.

E-mailový spravodajca (newsletter)
Zákazník sa môže na našich webových stránkach registrovať na odber newsletteru. Touto registráciou poskytuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v nutnom rozsahu, za účelom zasielania elektronickej pošty s obchodným oznámením. Súhlas poskytuje dobrovoľne až do odvolania súhlasu. Súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať písomnou formou na e-mailovej adrese spoločnosti info@gsmrepeater.cz alebo využitím funkcie zrušenia registrácie, ktorá je súčasťou newsletteru. Osobné údaje spracovávame v súlade s platnou právnou úpravou a len na účely, na ktoré nám bol súhlas poskytnutý.

Aké má zákazník práva?
Naši dodávatelia a odberatelia môžu počas spracovania svojich osobných údajov využiť tieto práva:

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom a na získanie ich kópie (podľa čl. 15 GDPR)
 • právo na opravu a doplnenie svojich osobných údajov, ak sú nepresné (podľa čl. 16 GDPR)
 • právo na výmaz, pokiaľ sú osobné údaje spracovávané neoprávnene (podľa čl. 17 GDPR)
 • právo na obmedzenie spracovania (podľa čl. 18 GDPR)
 • právo na prenositeľnosť údajov (podľa čl. 20 GDPR)
 • právo vzniesť námietku – pokiaľ spracovávame osobné údaje v našom oprávnenom záujme (podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)
 • právo odvolať súhlas, ak bol udelený (podľa čl. 6 ods. 1 písm. alebo čl. 9 ods. 2 písm. a). Súhlas je možné kedykoľvek odvolať osobne alebo písomne v sídle spoločnosti alebo e-mailom (pozri kontaktné údaje). Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, pokiaľ sa subjekt údajov domnieva, že jeho osobné údaje spracovávame neoprávnene či inak porušujeme jeho práva.

V prípade, že subjekt údajov podá žiadosť týkajúcu sa práv popísaných v predchádzajúcich bodoch, budeme ho informovať o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. V prípade potreby, s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí, je možné túto lehotu predĺžiť o dva mesiace.

Ak budú podané žiadosti zjavne neodôvodnené alebo neprimerané (napr. z dôvodu opakovania), budeme účtovať poplatok vo výške administratívnych nákladov alebo plne či čiastočne môžeme odmietnuť žiadosti vyhovieť.

V prípade žiadosti podanej subjektom údajov môžeme požadovať poskytnutie ďalších informácií či uskutočnenie aktivít na overenie totožnosti. Informácie budú poskytnuté v elektronickej forme, pokiaľ nebude požiadané o iný spôsob.

Toto vyhlásenie priebežne kontrolujeme a môžeme ho príležitostne meniť (predovšetkým za účelom dodržania súladu s právnymi predpismi). Aktualizované verzie budú vždy verejne prístupné na našich internetových stránkach www.gsmrepeater.cz.

Toto vyhlásenie je platné od 25. 5. 2018 (posledná aktualizácia dňa 25. 5. 2018).


Na optimalizáciu týchto webových stránok a našich služieb používame cookies.

Súhlasím
Nastavenia
Nesúhlasím