Obchodné podmienky e-shopu

Obchodné podmienky e-shopu www.gsmrepeater.cz 

 1. Úvodné ustanovenie

  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Pontero s.r.o, so sídlom Komenského 40, 25801 Vlašim, IČ:03596281, DIČ:CZ03596281, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 234587 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese https://www.gsmrepeater.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

  2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. V prípade nákupu na IČ sa táto možnosť nevzťahuje, ponúkame však výmenu za iný, vhodný typ zosilňovača.

  3. Ustanovenia odchýlne od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odchýlne úpravy/dojednania/ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

  4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.

  5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté v dobe účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 2. Uzavretie kúpnej zmluvy

  1. Celková prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

  2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

  3. Na bazárový a výpredajový tovar uvedený vo webovom rozhraní obchodu sa nevzťahujú zľavy a akčné ponuky. Pri tovare označenom ako "Výpredaj" platia ceny len do vypredania aktuálnych skladových zásob

  4. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.

  5. Pro objednaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie:

   • o objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

   • o spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru,

   • údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

  6. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri vkladaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky toto doručenie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

  7. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

  8. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

  9. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to predovšetkým s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

  10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám.

 3. Zákaznícky účet

  1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie.

  2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

  3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

  4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť používanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

  5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet ďalej nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.

  6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to predovšetkým so zreteľom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 4. Cena tovaru a platobné podmienky

  1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

   • v hotovosti v prevádzkarni predávajúceho (Žižkovo náměstí 256, 258 01 Vlašim) v rámci prevádzkovej doby prevádzkarne, a to pri osobnom odbere objednaného tovaru;

   • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke; prípadne platobnou kartou na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke (ak platbu kartou umožňuje zvolený dopravca);

   • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho (pre platby v CZK) č. 107-9076640267 / 0100, vedený u spoločnosti Komerční banka a.s. či na účet predávajúceho (pre platby v EUR) č. 2201144667 / 8330, vedený u spoločnosti Fio banka a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“);

   • bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány ComGate Payments, a.s. *

   • bezhotovostne prostredníctvom tzv. rýchlych platobných tlačidiel alebo okamžitým on-line bankovým prevodom *

  2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

  3. Pri objednávke nad 2 900 Kč bez DPH, alebo 400 EUR je poštovné a balné zdarma.

  4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 3.6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

  5. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy - po márnom uplynutí tejto lehoty je predávajúci oprávnený objednávku zrušiť.

  6. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumky na účet predávajúceho.

  7. Predávajúci je oprávnený, predovšetkým v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 2.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

  8. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

  9. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb uskutočňovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle spoločne s dokumentáciou v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.  V prípade, že by kupujúci požadoval tlačený daňový doklad, je možné oň požiadať v poznámke vo webovom rozhraní obchodu pred odoslaním objednávky.

  10. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

  11. Kupujúci súhlasí s tým, že účtenku môže dostať od predávajúceho aj v elektronickej forme na e-mailovú adresu kupujúceho.

  12. V prípade osobného vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred, sa kupujúci preukáže svojím menom a číslom objednávky, ktoré predávajúci odošle na e-mail, prípadne tel. číslo uvedené kupujúcim v objednávke. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby číslo objednávky nebolo sprístupnené inej osobe a aby nebolo zneužité iným spôsobom. Predávajúci je navyše pri odovzdaní objednávky oprávnený požadovať v prípade pochybností i ďalšie overenie identifikácie kupujúceho, a to za účelom predchádzania vzniku škôd a v prípade pochybností o identite kupujúceho je predávajúci oprávnený objednávku nevydať.

 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako i tovaru, ktorý bol po dodaní nevratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.

  2. Ak nejde o prípad uvedený v predchádzajúcom odseku či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu sídla predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho: info@gsmrepeater.cz , pričom oznámi predávajúcemu skutočnosť, že žiada o odstúpenie od zmluvy. S touto žiadosťou oznámi kupujúci predávajúcemu i dátum nákupu. Tovar musí byť vrátený nepoužitý, nepoškodený, vrátane všetkého príslušenstva, v pôvodnom nepoškodenom obale a vrátane originálu dokladu o kúpe.

  3. Pri vrátení tovaru je predávajúcim najprv uskutočnená kontrola vráteného tovaru. Až po podrobnej kontrole tovaru je možne vrátenie dohodnutej finančnej sumy. V prípade, že dopravné a dobierkové hradil predávajúci, vrátená suma bude kupujúcemu o tieto náklady znížená. Z uvedených dôvodov nie je možné zasielať tovar späť "Na dobierku", či očakávať okamžité preplatenie v prevádzkarni v hotovosti.

  4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený kvôli svojej povahe obvyklou poštovou cestou.

  5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je zároveň oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

  6. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

  7. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

  8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

 6. Preprava a dodanie tovaru

  1. Spôsob doručenia tovaru určuje kupujúci pri objednaní tovaru. Predávajúci je oprávnený zmeniť spôsob dopravy zvolený na základe požiadavky kupujúceho, pokiaľ tento spôsob dopravy nie je pre doručenie objednaného tovaru vhodný či tento spôsob dopravy nie je podľa podmienok stanovených dopravcom možný.

  2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak kupujúci neprevezme tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať náklady za uskutočnenie dopravy na miesto dodania v skutočnej výške a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

  3. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

  4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru splňovala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky nemôže byť braný zreteľ.

  5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 7. Práva z chybného plnenia (reklamačný poriadok)

  1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (predovšetkým ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

  2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

   • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával so zreteľom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi uskutočňovanej,

   • sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

   • tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

   • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

   • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

  3. Ustanovenia uvedené v čl. 6.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu pre chybu, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá, pre opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare pre chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

  4. Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v období dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

  5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho sídla, v ktorom je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania.

  6. V prípade nákupu na IČ majú kupujúce subjekty nárok na 12-mesačnú záručnú lehotu na nákup nového tovaru, pokiaľ nie je uvedené pri konkrétnom produkte inak. Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom.

  7. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

 8. Informácie ku spôsobu používania tovaru

  1. Predajca poskytuje záruku na funkčnosť, akosť zariadenia a základnú technickú podporu vo forme všeobecného manuálu v českom jazyku.

  2. V prípade, že kupujúcemu nebol spolu s výrobkom odovzdaný návod na obsluhu, môže písomne kontaktovať predávajúceho a vyžiadať si dodatočnú kópiu návodu na obsluhu.

  3. Mechanické úpravy, integrácia výrobkov do iných zariadení, prevádzka v podmienkach, ktoré nezodpovedajú účelu uvedenému výrobcom, prevádzka s dodatočným príslušenstvom, ktoré nie je výrobcom oficiálne schválené, môže byť dôvodom na zamietnutie prípadnej reklamácie chýb tovaru.

 9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

  1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

  2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

  3. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

  4. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

  5. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

  6. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

  7. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

  8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

  9. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka.

 10. Ochrana osobných údajov

  1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná právnymi predpismi, predovšetkým Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, a zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov.

  2. Správcom osobných údajov je predávajúci, t.j. obchodná spoločnosť Pontero s.r.o, so sídlom Komenského 40, 25801 Vlašim, IČ:03596281, DIČ:CZ03596281, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 234587. Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov je k dispozícii TU.

  3. Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho, ktoré kupujúci vyplňuje v príslušných poliach objednávkového formulára umiestneného na webovej stránke predávajúceho, t.j. meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo kupujúceho (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

  4. Osobné údaje kupujúceho sú predávajúcim spracovávané pre účely (i.) realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy uzatváranej medzi kupujúcim a predávajúcim, alebo uskutočnenie opatrení prijatých pred uzavretím kúpnej zmluvy na žiadosť kupujúceho, a pre účely (ii.) splnenia súvisiacich zákonných povinností predávajúceho (napr. daňová povinnosť). Právnym základom pre spracovanie je (i.) splnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci, alebo uskutočnenie opatrení prijatých pred uzavretím kúpnej zmluvy na žiadosť kupujúceho, (ii.) splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na predávajúceho ako správcu vzťahuje, a (iii.) oprávnený záujem predávajúceho či tretej strany.

  5. Kupujúci je informovaný o tom, že jeho osobné údaje môžu byť odovzdané na spracovanie tretej osobe ako spracovateľovi osobných údajov, predovšetkým osobám podieľajúcim sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, zaisťujúcim služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, zaisťujúcim marketingové a reklamné služby na podporu webovej prezentácie a e-shopu, podieľajúcom sa na zisťovaní spokojnosti zákazníkov s nákupom v e-shope, zaisťujúcim účtovné a daňové služby.

  6. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov za účelom zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi uskutočňujeme na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho tržného postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz a Heureka.sk; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdávané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

  7. Osobné údaje kupujúceho budú u predávajúceho uložené po dobu nutnú na splnenie účelov spracovania uvedených vyššie v čl. 8.4 obchodných podmienok, najmä na splnenie kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, na usporiadanie prípadných práv kupujúceho vzniknutých z chybného plnenia, na splnenie daňovej povinnosti predávajúceho a pod. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.

  8. Kupujúci má právo požadovať od predávajúceho ako správcu prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ich opravu alebo výmaz alebo obmedzenie spracovania a právo vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo na prenositeľnosť údajov.

  9. Kupujúci má právo podať sťažnosť u dozorcovského úradu, ktorým je v Českej republike Úrad pre ochranu osobných údajov, ako aj právo požadovať, aby predávajúci ako správca odstránil chybný stav, resp. rozpor so zákonom alebo s ochranou súkromného a osobného života zákazníka, pričom v prípade vzniku inej než majetkovej ujmy v dôsledku spracovania osobných údajov sa pri uplatnení nároku postupuje podľa osobitného zákona.

  10. Požiadavka na poskytovanie osobných údajov je založená zákonom i zmluvou, resp. požiadavkou, ktorú je nutné uviesť do kúpnej zmluvy (objednávkového formulára na uvedenej webovej stránke predávajúceho). V dôsledku neposkytnutia by nebolo možné uzavrieť a splniť zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim.

 11. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

  1. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies do jeho počítača. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné uskutočniť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies do počítača kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 12. Spätný odber elektrozariadení

  1. Pontero s.r.o. týmto informuje kupujúceho, že zaisťuje spätný odber elektrozariadení. Spätný odber elektrozariadení sa uskutočňuje na základe znenia Zákona o odpadoch. Pri kúpe nového elektrospotrebiča má zákazník právo odovzdať bezplatne elektrospotrebič rovnakého typu v režime kus za kus. Elektrospotrebič je možné odovzdať v prevádzkarni predávajúceho alebo objednať spätný odber žiadosťou zaslanou na e-mail: info@gsmrepeater.cz.

  2. Zákazník je ďalej oprávnený odovzdať elektrozariadenie, elektroodpad či batérie alebo akumulátory na zberných miestach spoločnosti Asekol a.s. uvedených na jej webových stránkach http://www.asekol.cz/asekol/. Na týchto stránkach sú zároveň uvedené negatívne účinky látok používaných v batériách alebo akumulátoroch, ďalej grafické symboly pre oddelený zber, informácie o vykonávaní oddeleného zberu a jeho význame. Zákazník je tiež oprávnený vrátiť elektrozariadenie, elektroodpad či batérie alebo akumulátory v zberniach určených na zber uvedeného odpadu v príslušnej obci.

 13. Doručovanie

  1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

 14. Záverečné ustanovenia

  1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, strany si dohodnú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

  2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

  3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej forme a nie je prístupná.

  4. Kontaktné údaje predávajúceho:

adresa sídla: Pontero s.r.o., Komenského 40, 258 01 Vlašim,

adresa pro doručovanie: Pontero s.r.o., Žižkovo náměstí 256, 258 01 Vlašim,

adresa elektronickej pošty: info@gsmrepeater.cz,

telefon: 739 100 581

Vo Vlašimi dňa 1. januára 2021. Josef Chroust, konateľ spoločnosti


On-line platby pre nás zaisťuje platobná brána ComGate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Českej národnej banky. Platby uskutočňované prostredníctvom platobnej brány sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.

Platba kartou

Najrýchlejší spôsob zaplatenia on-line. Do rozhrania platobnej brány ComGate uvediete číslo karty, dátum platnosti a CVC kód – tri čísla, ktoré nájdete v podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Všetko je zabezpečené štandardom 3D Secure, takže budete najskôr požiadaní o uvedenie číselného kódu, ktorý dostanete SMS-kou od svojej banky.

Platba okamžitým bankovým prevodom (platba rýchlym platobným tlačidlom)

  Okamžitá platba prostredníctvom internetového bankovníctva. Platobná brána ComGate vás presmeruje do vášho internetového bankovníctva, kam sa prihlásite ako obvykle a tu potvrdíte už pripravený platobný príkaz.  

Loga banky

Po dokončení platby budete presmerovaní späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite, budeme bez odkladu pokračovať v realizácii objednávky.

Kontakty

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267


Na optimalizáciu týchto webových stránok a našich služieb používame cookies.