Prohlášení o zpracování údajů

Prohlašujeme, že ke zpracování osobních údajů přistupujeme s veškerým respektem k povaze těchto údajů, s veškerým respektem k jejich ochraně a účelu zpracování a zpracováváme je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) a dle další platné legislativy. V souladu s čl. 12 GDPR informujeme subjekty údajů, tj. naše zákazníky, o zpracování osobních údajů a jejich právech.

Kdo je správcem osobních údajů?
Společnost Pontero s. r. o., se sídlem Komenského 40, Vlašim, PSČ 25801, IČ 03596281, zapsána v obchodním rejstříku, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C234587, (dále jen „společnost“). Naše společnost je provozovatelem e-shopu dostupném na webovém portálu www.gsmrepeater.cz.

Pro koho je toto prohlášení určeno?
Toto prohlášení je určeno pro zákazníky našeho e-shopu.

Jaké osobní údaje o svých zákaznících zpracováváme?
O subjektu údajů zpracováváme tyto osobní údaje:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, popř. IČ, DIČ)
 • kontaktní údaje (adresa bydliště, popř. sídla, stát, telefon, e-mail, popř. kontaktní osoba)
 • ostatní údaje (číslo bankovního účtu – zejména v případě vrácení platby)
 • údaje o objednávce (např. datum objednávky, položky objednávky a jejich cena)
 • provozní (IP adresa, uživatelské ID, informace získané pomocí souborů cookies, doba a počet přístupů na webovém rozhraní a další obdobné informace).

Proč zpracováváme osobní údaje zákazníků?
Osobní údaje subjektu údajů zpracováváme v nezbytně nutném rozsahu za účelem:

 • splnění smlouvy (uskutečnění obchodu)
 • splnění právní povinnosti (reklamace, vedení účetnictví, zpětný odběr použitého elektrozařízení)
 • vedení uživatelského účtu
 • komunikace se zákazníky, zejména při vyřizování objednávky, doručení, vrácení či reklamaci zboží.


Osobní údaje zpracováváme na základě splnění smlouvy, splnění právní povinnosti, z důvodu našeho oprávněného zájmu, popř. na základě souhlasu. Souhlas může zákazník udělit se zasíláním informací o novinkách a akcích na našem e-shopu. Neudělení souhlasu není nutné pro plnění smlouvy.

Právním základem pro zpracování osobních údajů jsou zejména:

 • Zákon 586/1992 Sb., o dani z příjmů
 • Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Obchodní zákoník
 • Občanský zákoník

Jaké jsou naše oprávněné zájmy?
Mezi naše oprávněné zájmy patří příležitostné zasílání marketingových a obchodních sdělení zákazníkům s nabídkou obdobných produktů, které již využívají (jedná se o přímý marketing dle zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační povinnosti). Ze zasílání obchodních sdělení se zákazník může odhlásit přímo v zaslaném obchodním sdělení nebo e-mailem na info@ponterosro.cz.

Musí zákazník své osobní údaje poskytnout?
Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. V případě, že nám zákazník osobní údaje odmítne poskytnout pro účely zpracování, které mají jiný právní základ než souhlas zákazníka, nebude možné vyřídit jeho objednávku (uzavřít smlouvu).

Jakým způsobem osobní údaje zákazníků získáváme?
Osobní údaje získáváme přímo od zákazníků vyplněním a odesláním objednávky, popř. zřízením uživatelského účtu. Osobní údaje (IP adresu) získáváme rovněž prostřednictvím souborů cookies při navštívení našeho webového portálu.

Jakým způsobem osobní údaje zákazníků zpracováváme?
Ke zpracování dochází manuálním způsobem v listinné podobě a prostřednictvím výpočetní techniky, při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Osobní údaje zákazníků udržujeme aktuální a zpracováváme je v nezbytném rozsahu nutném pro poskytování služeb a plnění vyplývajících ze smlouvy, jejichž zpracování nám ukládá daná legislativa.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?
Osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu zpracováváme po dobu, na kterou byl souhlas udělen, resp. do okamžiku jeho odvolání.  V souladu se zásadou minimalizace dat jsou zpracovávány pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro daný účel a jsou uchovávány po nezbytně dlouhou dobu. Po uplynutí dané doby jsou údaje vymazány či skartovány, popř. anonymizovány.
 

Jak máme osobní údaje zákazníků zabezpečeny?
Osobní údaje svých zákazníků máme zabezpečeny vhodnými fyzickými a elektronickými postupy, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Zpracovávají osobní údaje zákazníků jiné subjekty?
Osobní údaje zákazníků zpracovávají převážně námi pověření zaměstnanci. Příjemci osobních údajů jsou kromě státních orgánů v rámci plnění zákonných povinností rovněž:

 • fyzické osoby a pracovníci společností, kteří pro nás zajištují správu IT sítí
 • fyzické osoby a pracovníci společností, kteří pro naše zákazníky zajišťují průzkum, instalační a montážní práce
 • poradenské a účetní společnosti
 • společnosti zajišťující webový a databázový hosting
 • společnosti zajištující přepravní služby (PPL CZ s.r.o. a Česká pošta, s.p.)
 • exekutoři a inkasní společnosti za účelem vymáhání pohledávek.

Zpracování osobních údajů zákazníka jinými zpracovateli je vždy prováděno na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou poskytovány zpracovatelům a třetím osobám pouze v nezbytně nutném rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy.
 

Předáváme osobní údaje zákazníků do třetích zemí?
Osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodní organizaci nepředáváme a ani toto nemáme v úmyslu.

Cookies
Cookies jsou malé textové soubory, které ukládá internetový prohlížeč do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého zákazníka. Používání a ukládání souborů cookies lze odmítnout v nastavení internetového prohlížeče. Poté ale některé funkce a možnosti nemusejí fungovat správně.

Naše společnost používá tyto kategorie cookies:

 • technické, tj. cookies nezbytné pro provoz webových stránek
 • funkční, tj. cookies, které zákazníkům nabízejí vylepšené a personalizované funkce (např. zapamatování preferencí zákazníka). Doba platnosti těchto cookies je maximálně dva roky.
 • výkonnostní a analytické, které nám pomáhání vylepšovat fungování webových stránek či spočítat počet návštěvníků. Doba platnosti těchto cookies je taktéž maximálně dva roky.

Registrace uživatele
Registrace nového uživatele do zákaznického portálu probíhá na webových stránkách správce www.gsmrepeater.cz.  Zákazník je vyzván k zadání přihlašovacích údajů (přihlašovacího jména a hesla), doručovacích údajů (jména, příjmení, ulice, města, PSČ, státu), kontaktních údajů (telefonu, e-mailu, popř. kontaktní osoby) a fakturačních údajů (jsou-li odlišné od doručovacích údajů).  Při registraci má zákazník možnost zaškrtnutím políčka udělit souhlas s informováním o novinkách a akcích na našem elektronickém obchodu. Nezaškrtnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.
V zákaznickém portálu dostupném po přihlášení si zákazník může zobrazit své objednávky, sledovat aktuální stav objednávky, aktualizovat kontaktní údaje, reklamovat zboží či služby.

Emailový zpravodaj (newsletter)
Zákazník se může registrovat k odběru newsletteru na našich webových stránkách. Touto registrací poskytuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu, za účelem zasílání elektronické pošty s obchodním sdělením. Souhlas poskytuje dobrovolně do doby odvolání souhlasu. Souhlas může zákazník kdykoli odvolat písemnou formou na emailovou adresu společnosti info@gsmrepeater.cz nebo využitím funkce zrušení registrace, která je součástí newsletteru. Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým nám byl souhlas poskytnut.

Jaká má zákazník práva?
Naši dodavatelé a odběratelé mohou během zpracování svých osobních údajů využít tato práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům a na pořízení jejich kopie (dle čl. 15 GDPR)
 • právo na opravu a doplnění svých osobních údajů, jsou-li nepřesné (dle čl. 16 GDPR)
 • právo na výmaz, pokud jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně (dle čl. 17 GDPR)
 • právo na omezení zpracování (dle čl. 18 GDPR)
 • právo na přenositelnost údajů (dle čl. 20 GDPR)
 • právo vznést námitku – pokud zpracováváme osobní údaje v našem oprávněném zájmu (dle čl. 6 odst. 1 písm. f)
 • právo odvolat souhlas, byl-li udělen (dle čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl.9 odst. 2 písm. a). Souhlas lze kdykoliv odvolat osobně nebo písemně v sídle společnosti nebo e-mailem (viz kontaktní údaje). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováváme jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušujeme jeho práva.

V případě, že subjekt údajů podá žádost týkající se práv popsaných v předchozích bodech, budeme ho informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti. V případě potřeby, s ohledem na složitost a počet žádostí, je možné tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

Budou-li žádosti podané zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené (např. z důvodu opakování), budeme účtovat poplatek ve výši administrativních nákladů nebo plně či částečně můžeme odmítnout žádosti vyhovět.

V případě žádosti podané subjektem údajů můžeme požadovat poskytnutí dalších informací či provedení aktivit pro ověření totožnosti. Informace budou poskytnuty v elektronické formě, pokud nebude požádáno o jiný způsob.

Toto prohlášení průběžně kontrolujeme a můžeme jej příležitostně měnit (především za účelem dodržení souladu s právními předpisy). Aktualizované verze budou vždy veřejně přístupné na našich internetových stránkách www.gsmrepeater.cz.

Toto prohlášení je platné od 25. 5. 2018 (poslední aktualizace dne 25. 5. 2018).

 


K optimalizaci těchto webových stránek a našich služeb používáme cookies.